Rødvig Badelaugs vedtægter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er Rødvig Badelaug og foreningen har hjemsted i Rødvig Stevns, Stevns
Kommune. Foreningen er stiftet d. 2. april 2018.

§ 2 Foreningens formål
Foreningens formål er at tilvejebringe gode faciliteter for badning hele året ved Rødvig
Havn/Strand.

§ 3 Medlemmer
Der optages fortrinsvis medlemmer fra Stevns Kommune. Der optages kun medlemmer, som er
fyldt 18 år. Medlemmerne hæfter alene ved deres kontingent. Ind- og udmeldelse foregår ved
udfyldelse og indsendelse af blanketten på foreningens hjemmeside eller ved personlig
henvendelse til formanden. Indmeldelse er gyldig, når indmeldelsesgebyr er betalt.
Kommunikationen imellem foreningen og medlemmerne foregår med e-mail.

§ 4 Kontingent og indmeldelsesgebyr
Badelaugets medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen jfr. §8.
Kontingentet opkræves forud én gang årligt med udsendelse af opkrævning 1. september til
betaling senest 1. oktober samme år. Indbetaling af kontingent sker til foreningens bank med
angivelse af fulde navn. Medlemmer, som ikke har betalt kontingent rettidigt, betragtes som
udmeldt. Nye medlemmer, som optages i Badelauget, betaler udover det årlige kontingent, et
indmeldelsesgebyr, som ligeledes fastsættes på den årlige generalforsamling. Medlemmer, der
efter ét eller flere foreningsårs pause genindtræder i Badelauget, betaler påny et
indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde beslutte at fritage et medlem for den nye
betaling af indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver
anledning hertil. Beslutningen kræver dog, at et flertal af bestyrelsen anbefaler eksklusion. Det er
ethvert medlems ansvar at sørge for at foreningen altid er i besiddelse af medlemmets aktive email.

§ 5 Regnskab og økonomi
Badelaugets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Badelaugets bestyrelse aflægger et
revideret regnskab til godkendelse på den ordinære generalforsamling. Regnskabet skal være
revideret af de generalforsamlingsvalgte revisorer, inden den ordinære generalforsamling.
Regnskabet skal være underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Kassereren har ansvaret for
et forsvarligt regnskab, som til enhver tid skal være tilgængeligt for bestyrelsen. Foreningens midler
anbringes i foreningens bank. Foreningens revisorer har ret til at gennemgå foreningens regnskaber
og kassebeholdning til enhver tid.

§ 6 Bestyrelsen
Rødvig Badelaug ledes af en bestyrelse på mindst 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen,
således at i lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 2 medlemmer. Der vælges endvidere hvert år 2
suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.
Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med en formand, en
næstformand, en sekretær og en kasserer. Sker der afgang i årets løb, indtræder suppleanterne.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når der er mindst 3 medlemmer til stede. Ved afstemning tæller
alle bestyrelsesmedlemmer lige. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Der tages referat af
bestyrelsens møder. Bestyrelsen træffer aftaler om drift og vedligehold af Badelaugets faciliteter.

§ 7 Tegning
Rødvig Badelaug tegnes af formanden og 1 bestyrelsesmedlem i forening eller 3 medlemmer af
bestyrelsen i forening.

§ 8 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert
år i oktober måned. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker med mindst 4 ugers varsel
pr. e-mail til medlemmerne. Medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent, har stemme- og
taleret på generalforsamlingen. Forslag fra medlemmerne, som ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen afholdes.
Dagsorden skal mindst omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent og stemmetæller
3. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af revideret regnskab samt budgetforslag
5. Fastsættelse af medlemskontingent og indmeldelsesgebyr
6. Valg til bestyrelsen
a. valg af bestyrelsesmedlemmer, idet der i lige år vælges 3 medlemmer og i ulige år 2
medlemmer
b: Valg af 1. suppleant og 2. suppleant
7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
8. Behandling af indkomne forslag
9. Eventuelt
Ved afstemninger gælder almindeligt stemmeflertal. Til vedtagelse/ændring af foreningens
vedtægter kræves dog, at mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmer afgives for forslaget. Der kan
kun stemmes ved personligt fremmøde. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling,
når forslaget er rettidigt indsendt, og når mindst 2/3 af de fremmødte har stemt for forslaget.

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning fra bestyrelsen eller efter skriftlig
begæring fra mindst 20% af de stemmeberettigede medlemmer. En sådan begæring skal indeholde
angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamlingen. Bestyrelsen skal senest 14 dage
efter modtagelsen af begæringen indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 3 ugers
varsel med e-mail til medlemmerne. Indkaldelse og afstemning i henhold til § 8.

§10 Foreningens opløsning
Beslutning om foreningens ophør kan kun tages på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt
med dette formål.
Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske med 4 ugers varsel. Mindst 2/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer skal stemme for opløsning.
Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, foretages en vejledende afstemning.
Er denne for en nedlæggelse (ved simpelt flertal), indkaldes til en ny ekstraordinær
generalforsamling, hvor simpelt flertal afgør spørgsmålet. I tilfælde af opløsning tilfalder
foreningens aktiver et almengyldigt formål, efter den opløsende generalforsamlings nærmere
bestemmelser.

Rødvig Stevns d. 15. november 2021

FORSIDEN